Jouw geheimtaal (tongentaal)

Jouw geheimtaal (tongentaal)

Het spreken in tongen is een punt wat vaak tot discussie kan leiden in kerken en tussen Christenen, als één ding duidelijk is dan is dat dat Gods doel sowieso al nooit is.

Gods Geest heeft gaven die wij als mens niet hebben, God is groter dan de 3 dimensies die wij kennen. Doordat wij Zijn Geest in ons kunnen ontvangen door de doop in water en Geest ontvangen wij dus AL ZIJN GAVEN!

“En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.” (1 Korinthe 12:10)

Wanneer je dus een wederom geboren Christen bent en gedoopt wordt in de Heilige Geest dan komt de Geest van God in jou wonen, deze genade ontvang je door de prijs die Jezus betaalde.

Eigenlijk was er spraken van een ruilhandel, Jezus werd jou en stierf aan het kruis en jij kreeg dezelfde Geest die in Jezus woonde en God ziet jou voortaan als even zondeloos als Zijn zoon Jezus.

Dus op de vraag of iedereen in tongen kan spreken is het antwoord kort, ja als de Geest dat in je legt!

In 1 Korinthe 12 wordt deze bewering weersproken. “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest… en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt een en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.” (1 Korinthe 12:4-11)

Hier wordt duidelijk gezegd dat de ene christen een bepaalde gave krijgt om te gebruiken in zijn/haar bediening en een andere christen weer een andere. Zie speciaal de verzen 8-10. De een krijgt “dit” en de ander “dat”. Dit geldt ook voor de gave van het spreken in tongen (talen), die in vers 10 wordt genoemd. Deze gebruiken in je bediening is dus niet voor iedereen weggelegd.

Maar Dat wil niet zeggen dat je deze gave niet ontvangen hebt, God geeft niet Zijn halve geest, geen 1/3 Geest maar Zijn hele Geest! Dat een gave niet bedoeld is voor je bediening, wil nog niet zeggen dat deze je niet gegeven is en je deze dus niet mag gebruiken ter opbouw van jouw relatie met God!

Maar je zult moeten leren om deze gaven te activeren en laten manifesteren en daarvoor is allereerst geloof nodig! Als jij twijfelt aan iets dan is er een stuk in de Bijbel wat dat prachtig verbeeld!

“Petrus riep: ‘Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!’. ‘Kom maar!’ riep Jezus. 30 Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. ‘Here, help mij!’ schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. ‘Och, twijfelaar,’ zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?” (Mattheus 14: 29-31)

Hier zie je prachtig uitgebeeld dat geloof maakt wat je kunt, zo werkt dat ook met Gods gaven!

Wanneer je in Tongentaal spreekt, dan spreek je buiten je eigen controle. Je Geest spreekt en niet jouw ziel. Wanneer je dus moeite hebt met controle loslaten dan zal het moeilijker voor je zijn dan wanneer jij je werkelijk durft over te geven. Maar dit is iets waarin je je kunt bekwamen, dit bekwamen noemen we Geestelijke karaktervorming.

Bij tongentaal spreekt jou Geest uit naar god in een taal die voor satan niet te verstaan is en waarin behoeftes en noden zitten die jij misschien zelf niet eens kunt bedenken. Het bidden in tongen is altijd ter opbouw van jouw relatie met God.

Je bid dus niet in tongen voor een ander en tot de kerk/gemeente bid je alleen in tongen wanneer er iemand is die kan uitleggen wat je bid. Dat wil dus niet zeggen dat je tijdens de aanbidding niet in tongen zou kunnen bidden.

Maar voor een ander iemand of een hele kerk bid je nooit in tongen zonder dat er iemand is die het kan uitleggen, alleen dan kunnen namelijk anderen toetsen of van God is wat jij bidt of dat je mogelijk je voordoet als heel christelijk iemand maar eigenlijk hele nare dingen uitspreekt over de gemeente, dit is de reden dan ook. Een gemeente of ander moet zich altijd kunnen beschermen en daarom zegt de Bijbel dit.

Bid er een voorganger of oudste dus in tongen voor jou, dan mag je vrijmoedig zijn en deze hierop aanspreken, dit is niet bijbels als er geen vertaler bij is.

Om voor jezelf (en alleen over jouw relatie en gaven van God kun je oordelen, een mening hebben of wat vinden).

“Beproef alle dingen, behoud het goede.” (1 Thessalonicenzen 5:21)

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn…” (1 Johannes 4:1)

Is het Goed God te zoeken en te toetsen of je niet vanuit je ziel maar mensen na doet om erbij te horen, maar dit echt een gave is die je toepast.

Bidden in tongen is dus vooral om eenheid in Geest te scheppen tussen jou en god.

“Wie zich echter met de Here verenigt is één met Hem.” (1 kor 6:17)

En je zou het dus zo kunnen zien, Door het bidden in Tongen vraagt Jou Geest direct aan god of praat jou Geest direct met God en kan dit je opbouwen, het enige doel kan en mag zijn om jou zodanig te vervullen dat je tot Zegen en glorie van de Vader bent en anderen opbouwt of tot geloof brengt.

Omdat niet jij spreekt maar de Geest van God hoeft je dus teksten die slaan op dat er macht en leven in de tong is niet toe te passen op dit onderwerp, die slaan namelijk op wanneer jij spreekt vanuit je ziel.

Het bidden in tongen is dus een uitermate effectief strijdwapen tegen satan. Maar zoals je met een geweer moet leren schieten moet je ook met elk Geestelijk wapen leren omgaan het te gebruiken om in te zetten in de Geestelijke wereld.

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?