Jouw Genezing – Verlossing

Jouw Genezing – Verlossing
jouw-genezing

“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. (Psalm 32:3-5)

Het belijden van zonde zet de Geest vrij van de zondelast. In gebed is het altijd goed jezelf vrij te zetten van de zondelast. Eventuele on beleden zonde breng je daarmee in het licht en daarmee zet je jezelf vrij of reinig je jezelf van zonde waardoor genezing kan manifesteren. Dit is natuurlijk ook zo wanneer je voor een ander bid.

Wanneer we het woord genezing in de Griekse grondtekst van de bijbel bekijken dan staat daar het woord “Sozo”. In het Grieks heeft dit woord zowel de betekenis verlossing als gezond (genezing).

Geloof en genezing zijn onomstotelijk aan elkaar verbonden, zonder geloof zal er geen genezing plaatsvinden. Jezus laat ons op een prachtige wijze zien dat geloof en genezing aan elkaar verbonden zijn!

“En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.” (Markus 10:46-52) “En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!” (Lukas 8:43-48)

Bij zowel de blinde Bartimeüs als de bloedvloeiende vrouw lezen we dat na jarenlange ziekte ze door geloof werden verlost. Ze werden genezen van de ziekte maar Jezus gebruikte de term behouden ofwel verlost.

Het is belangrijk te zien dat ziekte en geloof (Geestelijk) aan elkaar verbonden zijn zodat je je kunt beseffen dat de genezing van ziekte een diepere laag heeft.

“Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.” (Lukas 4:40-41)

Door dit vers te lezen kun je zien dat er een connectie te maken is tussen ziekte die gebonden is aan een demon. De demon in de persoon openbaart zich de feitelijk door zich te laten zien als een ziekte (een demon is geest en die manifesteert zich zichtbaar doormiddel van een ziekte).

“En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.  En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.” (Lukas 13:11-13)

Je zou dus in bovengenoemd vers kunnen begrijpen dat Jezus het woord verlost gebruikt omdat de vrouw geplaagd werd door een demon, een geest van zwakte, waardoor ze kromgebogen werd. Op het moment dat Jezus haar verloste van de Geest was zij ook direct genezen (dat is wat zichtbaar werd) maar was ze waarlijk verlost (van het onzichtbare, namelijk de demon).

Vaak hoor je mensen bidden of God misschien iemand zou willen genezen, zelf geloof ik dat God elk mens wil genezen ofwel verlossen, zijn woord is namelijk duidelijk over verlossing voor iedereen! Wanneer we geloven mogen we ons erfdeel in christus “claimen”.

Maar waarom geneest dan niet iedereen? Ik heb geen antwoord op elke vraag, ik kan wel redenen vinden waarom er blokkades zijn die genezing tegenhouden:

  1. Ongeloof – “Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.” (Hebreeën 3:12)
  2. Onbeleden zonde – “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” (Spreuken 28:13)
  3. Actieve vloek – (Deuteronomium 28:15-68)
  4. Occulte verbonden – (Exodus 23:24-33)
  5. Vergevingsgezindheid – “Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.” (Markus 11:26)
  6. Onbekend met Het Woord – “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” (Hosea 4:6)

Zonde geeft satan grond om jou aan te klagen. Een van de grootste ingangen van satan bij mensen om deze tot zonde aan te zetten is afwijzing! Vaak wanneer mensen afgewezen worden zullen ze zich vanuit pijn en verdriet richten op het zoeken van troost, helaas gaat dit vaak gepaard met zonde. Het is dus van essentieel belang om genezing te ontvangen voor elke verwonding door afwijzing!

Wanneer je gewond bent geraakt door afwijzing dan is een gevolg daarvan dat je beschadigt raakt in het kunnen ontvangen van (gezonde) liefde en het kunnen geven van (gezonde) liefde.

“Wij hebben lief omdat God ons het eerste lief had.” (1 joh 4:19)

We zullen in de wonden van afwijzing eerst de liefde van God moeten ontvangen, de Agape liefde van God kan je verlossen en herstellen naar zoals Hij je ooit gemaakt en bedoeld heeft. Als baby, toen je nog ongewenst was en onbewust leefde was het enige wat je verlangde of liefde te ontvangen, erbij te horen en geaccepteerd te zijn. Door volledig herstel naar dat punt kun je ook weer pure Agape liefde uitdelen aan anderen.

Dit is dan ook de reden dat God van ons “Christenen” vraagt om, om te zien naar armen, weduwen en wezen, ofwel mensen die niemand hebben die naar ze omziet! Dit zijn namelijk degene die het meest afgewezen, in de steek gelaten zijn onder ons. De Geest in ons is de enige kans en weg die hen een weg naar verlossing (en genezing in de zichtbare wereld) zal brengen.

We kunnen liefhebben nadat we zelf geliefd te zijn geweest.

“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen     en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lof gewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.” (Jesaja 61:1-4)

Aanvaarding door de schepper, de enige die een nieuw hart kan scheppen in Jezus naam.

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?